Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Quốc phòng

GIỮ VỮNG NGUYÊN TẮC ĐẢNG LÃNH ĐẠO TUYỆT ĐỐI, TRỰC TIẾP VỀ MỌI MẶT ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Cập nhật lúc 15:23 25/01/2020

(ĐTTA) - Quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập, tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, rèn luyện; là lực lượng vũ trang cách mạng mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc: lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân. Đó là một nguyên tắc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, là nguyên lý cơ bản nhất trong học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của giai cấp công nhân.

Trung tướng Lê Văn Hân Nguyên Phó Chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam

Học thuyết Mác - Lênin chỉ ra rằng: Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng là giành chính quyền. Giai cấp vô sản muốn giành chính quyền, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản thì phải tổ chức ra một quân đội kiểu mới, được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản. Sức mạnh của quân đội cách mạng là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật, cách đánh…; trong đó, chính trị - tinh thần là một yếu tố có ý nghĩa quyết định. Khi bàn về vấn đề này, V.I. Lê-nin nhấn mạnh: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”[1].

Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan, là thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân giao cho Đảng. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta, từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực tiễn hơn 75 năm qua, từ khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời đến nay đã khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành của quân đội ta.

Thấm nhuần, vận dụng sáng tạo Học thuyết Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân là: “Người trước, súng sau”; nhiệm vụ quân sự phải phục tùng nhiệm vụ chính trị; “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”[2]. Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Người chỉ rõ tính chất, nhiệm vụ của Đội là: “chính trị trọng hơn quân sự”[3]. Tư tưởng đó của Người thống nhất với quan điểm của Đảng ta, trở thành đường lối, nguyên tắc chỉ đạo, phương châm hành động xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội ta phản ánh đúng bản chất giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ thể lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Quyền lãnh đạo quân đội nhân dân là thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyền lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt không chia sẻ quyền lãnh đạo đó cho bất kỳ một tổ chức, một đảng phái hay một cá nhân nào. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là trực tiếp, không thông qua một khâu trung gian nào, một tổ chức trung gian nào. Đồng thời Đảng lãnh đạo về mọi mặt của Quân đội nhân dân Việt Nam; bao gồm, Đảng lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng và tổ chức; trên mọi nhiệm vụ: chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, lao động sản xuất; trên các mặt công tác: quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội không tạo ra “khoảng trống”, những “vùng cấm”, không “bỏ sót” bất cứ lĩnh vực, hoạt động nào của quân đội. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của quân đội thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội tập trung vào Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam tập trung vào những nội dung cơ bản sau đây:

Một là, Đảng xác định đường lối, quan điểm quân sự, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tính nhuệ, từng bước hiện đại. Việc xác định đường lối quân sự, quốc phòng, trong đó có đường lối xây dựng Quân đội nhân dân giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong quá trình tổ chức sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Trong đường lối đó, Đảng ta xác định rõ hệ tư tưởng, bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam; mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội; các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của quân đội trong mối quan hệ với Đảng, với Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quy mô biên chế, tổ chức lực lượng của quân đội; quyền lợi, nghĩa vụ của người quân nhân cách mạng...Những nội dung đó sẽ được Nhà nước thể chế hoá thành các điều luật, bộ luật, pháp lệnh, chính sách, điều lệnh, điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của quân đội, của các hệ thống tổ chức trong quân đội. Những quan điểm cơ bản của Đảng thể hiện trong đường lối quân sự luôn được bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng, quy mô biên chế, trình độ vũ khí, trang bị của quân đội.

 
 

Hai là, Đảng Cộng sản Việt Nam chăm lo xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội nhân dân. Chăm lo xây dựng bản chất giai cấp cho Quân đội nhân dân là vấn đề cốt lõi của xây dựng quân đội về chính trị. Ngay từ khi ra đời, Quân đội nhân dân Việt Nam đã là một quân đội kiểu mới, Quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của chính đảng của giai cấp công nhân. Trong hơn 70 năm qua, Đảng ta đã luôn quan tâm xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội, đảm bảo cho quân đội chiến đấu vì mục tiêu cách mạng và đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động; đảm bảo cho quân đội được xây dựng theo những nguyên tắc tổ chức phù hợp với hệ tư tưởng, với đường lối chính trị, quân sự và đường lối tổ chức của Đảng, của giai cấp công nhân.

Ba là, Đảng lãnh đạo tổ chức lực lượng, xây dựng cơ cấu biên chế của Quân đội ta ngày càng phù hợp với sự trưởng thành và phát triển. Quán triệt sâu sắc nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, căn cứ vào điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán tư tưởng xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ. Trong lãnh đạo tổ chức xây dựng lực lượng, Đảng lãnh đạo việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam với quy mô cơ cấu, biên chế, tổ chức các quân chủng, binh chủng, quân đoàn, binh đoàn, các cơ quan, đơn vị, nhà trường… cân đối, hợp lý, vừa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đảm bảo cho quân đội luôn hòan thành tốt mọi nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng, giao phó.

Bốn là, Đảng lãnh đạo việc xây dựng và phát triển nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam, làm cơ sở để huấn luyện, chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. Khoa học và nghệ thuật quân sự là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Ngày nay, để đối phó thắng lợi cuộc chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, trong đó lãnh đạo phát triển khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam, làm cơ sở để huấn luyện bộ đội và chuẩn bị các phương án tác chiến, sẵn sàng đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao của chủ nghĩa đến quốc và các thế lực thù địch.

Năm là, Đảng lãnh đạo đảm bảo vũ khí, trang bị và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.  Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng ta đã lãnh đạo rất thành công việc đảm bảo vũ khí, trang bị cho Quân đội ta. Hiện nay, trong điều kiện mới, việc đảm bảo vũ khí, trang bị đòi hỏi Đảng phải lãnh đạo chặt chẽ việc mua sắm, sản xuất, cải tiến, phát triển các loại vũ khí, trang bị cho phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của Quân đội, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng với việc lãnh đạo đảm bảo vũ khí, trang bị cho quân đội, việc lãnh đạo công tác nuôi dưỡng bộ đội, bao gồm toàn bộ những vấn đề đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta là một nội dung đặc biệt quan trọng. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội là thiết thực tạo ra động lực chính trị - tinh thần to lớn của cán bộ, chiến sĩ; đảm bảo cho bộ đội có sức khỏe dẻo dai để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong bất cứ tình huống nào.

Ngày nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, Quân đội ta vẫn kiên định, vững vàng, trung thành vô hạn với mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng, với Tổ quốc, tuyệt đối tin tưởng, nhất trí và quyết tâm thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Cán bộ, chiến sĩ bất chấp gian khổ, hy sinh vẫn vững tay súng nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc; luôn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, từng bước tiến tới vô hiệu hóa, làm mất sức chiến đấu của Quân đội ta. Vì vậy, vấn đề có ý nghĩa then chốt, quan trọng hàng đầu là kiên trì, kiên định giữ vững nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp gắn với kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt. Coi trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Kết hợp chặt chẽ xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, trong Quân đội; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

 


[1] V.I. Lê-nin, Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến Bộ, M. 1977, tr.147.

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr.217.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb CTQG, H. 2011, tr.539.

Trung tướng Lê Văn Hân

Nguyên Phó Chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ tịch Trung ương Hội hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác