Đảng cộng sản Việt Nam - Niềm tự hảo của dân tộc Việt Nam

Đất nước bước sang năm 2020 - Năm Canh Tý có rất nhiều ngày kỷ niệm lớn mang ý nghĩa lịch sử trọng đại: Đất nước vào Xuân, cả nước tưng bừng phấn khởi lập nhiều thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước phát triển và Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/2/1930 - 03/2/2020). Với tinh thần đổi mới, khí thế mới!

Đảng cộng sản Việt Nam - Niềm tự hảo của dân tộc Việt Nam

Đất nước bước sang năm 2020 - Năm Canh Tý có rất nhiều ngày kỷ niệm lớn mang ý nghĩa lịch sử trọng đại: Đất nước vào Xuân, cả nước tưng bừng phấn khởi lập nhiều thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước phát triển và Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/2/1930 - 03/2/2020). Với tinh thần đổi mới, khí thế mới!

 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã tỏ rõ là một Đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, sớm trở thành đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam. "Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại: thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội" . Đảng Cộng sản Việt Nam - chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời mang bản chất giai cấp công nhân, Đảng là lãnh tụ chính trị, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Do đó, lợi ích của Đảng trước hết đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân và lợi ích của các tầng lớp nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc. Dân tộc ta không chỉ tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, mà chính Đảng và Bác Hồ đã tiếp thêm sức mạnh, nguồn sống, niềm tin để cả dân tộc Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc trường chinh chống Mỹ, cứu nước hơn hai thập niên sau đó. Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:

 

"… Đảng ta vĩ đại như biển rộng núi cao,

 

 Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.

 

 Đảng ta là đạo đức, là văn minh,

 

 Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no.

 

 Công ơn Đảng thật là to

 

 Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng". 

 

Trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam, Người chỉ rõ: "Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Đảng lãnh đạo cách mạng không phải là một đặc quyền, đặc lợi, mà là sứ mệnh lịch sử, là trách nhiệm nặng nề, vẻ vang của Đảng với giai cấp, với dân tộc được Nhân dân giao phó". Dân tộc ta tự hào "Việt Nam có Bác Hồ"-lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta và càng tự hào hơn vì dân tộc ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam quyết tâm "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV viết: "Trong cuộc trường chinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc, ở đâu và lúc nào cũng có Đảng. Đảng đi đầu trong chiến đấu. Đảng xông pha nơi khó khăn. Đảng gắn bó với Nhân dân bằng những gì Đảng đã làm cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Trong giai đoạn mới, Đảng quyết làm tất cả vì sự phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân". 

 

Với sức mạnh của mình và những thắng lợi của dân tộc Việt Nam vang dội khắp bốn biển năm châu đã tạo ra niềm tin vững chắc, "dấn thân" đi theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ làm cách mạng, giải phóng dân tộc đã đem lại một đất Việt Nam hòa bình, thống nhất, giàu mạnh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Niềm tin ấy tiếp tục được nhân dân kỳ vọng, gửi gắm vào Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước. 

 

Những thắng lợi quan trọng của chặng đường đầu tiên và thời kỳ tiếp theo của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước ta vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội, vượt qua mọi khó khăn, bao vây cấm vận, khủng hoảng tài chính, kinh tế ở khu vực và thế giới, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ đang diễn ra ngày càng phức tạp trên các châu lục, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam vẫn vững vàng đi lên trên con đường mà Đảng và Bác Hồ lựa chọn. Nước ta là điểm đến hấp dẫn của bè bạn năm châu, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. 

 

90 năm đã trôi qua, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được Nhân dân tin cậy, thừa nhận Đảng là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. Thành tựu mà dân tộc Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng thật lớn lao, đưa dân tộc Việt Nam vững vàng bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng ta không chỉ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, mà còn trở thành niền tin sắt son, tự hào của dân tộc Việt Nam mỗi khi nói về Đảng. 

 

Một lần nữa khẳng định rõ ràng rằng: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội…"./.

 

 

PGS - Phạm Đình Chiến