Những sự kiện diễn ra trong ngày 2/9 năm xưa

(ĐTTA) - Ngày 02.9.1945, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Hai giờ chiều, mít tinh bắt đầu khai mạc, Hồ Chủ tịch đọc lời Tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 02.9.1948, Hội nghị chuyên môn quân giới toàn quân được tổ chức, đây là hội nghị chuyên môn đầu tiên của toàn ngành sản xuất vũ khí nước Việt Nam. Ngày 02.9.1955 đã diễn ra lễ tuyên dương Anh hùng quân đội lần thứ hai. Đại hội tuyên dương 26 anh hùng trong đó có 8 liệt sĩ.

Những sự kiện diễn ra trong ngày 2/9 năm xưa

(ĐTTA) - Ngày 02.9.1945, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Hai giờ chiều, mít tinh bắt đầu khai mạc, Hồ Chủ tịch đọc lời Tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 02.9.1948, Hội nghị chuyên môn quân giới toàn quân được tổ chức, đây là hội nghị chuyên môn đầu tiên của toàn ngành sản xuất vũ khí nước Việt Nam. Ngày 02.9.1955 đã diễn ra lễ tuyên dương Anh hùng quân đội lần thứ hai. Đại hội tuyên dương 26 anh hùng trong đó có 8 liệt sĩ.

1. Sự kiện trong nước:

Ngày 02.9.1945, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Hai giờ chiều, mít tinh bắt đầu khai mạc. Hồ Chủ tịch đọc lời Tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trước thế giới: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thực đã trở thành một nước tự do, độc lâp. Toàn thể dân tộc Việt Nam kiên quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy!".

Ngày 02.9.1945 mãi mãi đi vào lịch sử như ngày độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam sau ngót một thế kỷ đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp, ghi nhận chiến công của dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc tiên phong trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới. Cũng từ đó, ngày 2.9 trở thành ngày Quốc khánh của nhân dân Việt Nam và đó cũng là cái mốc chấm dứt lịch sử cận đại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc ta.

Ngày 02.9.1948, Hội nghị chuyên môn quân giới toàn quân được tổ chức, đây là hội nghị chuyên môn đầu tiên của toàn ngành sản xuất vũ khí nước Việt Nam, bao gồm cả lực lượng quân giới và vũ khí dân quân, cùng xem xét bàn bạc thống nhất về các nặt kinh tế, công nghệ, quản lý và tổ chức sản xuất vũ khí.

Ngày 02.9.1955 đã diễn ra lễ tuyên dương Anh hùng quân đội lần thứ hai. Đại hội tuyên dương 26 anh hùng trong đó có 8 liệt sĩ.

Hồi 9 giờ 47 phút ngày 02.9.1969, sau một thời gian lâm bệnh, Hồ Chủ tịch - Vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, cùng toàn thể dân tộc Việt Nam, Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đã từ trần. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời nhưng Người đã để lại cho chúng ta một di sản quý báu đó là sự nghiệp vĩ đại, tư tưởng đạo đức tác phong của Người.

2. Sự kiện nước ngoài:

Đại hội toàn quốc nhân dân Cuba khai mạc ngày 02.9.1960

Đại hội thông qua những quyền cơ bản của công dân, xác định đường lối chống đế quốc và đoàn kết với các dân tộc đấu tranh cho tự do và hòa bình.

Thảo Nguyên