Sư đoàn bộ binh 3 tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, đối tượng 4 năm 2020

(ĐTTA) - Thời gian từ ngày 08 - 10/9/2020 Thực hiện Kế hoạch số 596/KH-BTL ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên trong Quân đội năm 2020. Sáng 08.9, các đầu mối trực thuộc Sư đoàn 3 đồng loạt tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, đối tượng 4 năm 2020.

Sư đoàn bộ binh 3 tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, đối tượng 4 năm 2020

(ĐTTA) - Thời gian từ ngày 08 - 10/9/2020 Thực hiện Kế hoạch số 596/KH-BTL ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên trong Quân đội năm 2020. Sáng 08.9, các đầu mối trực thuộc Sư đoàn 3 đồng loạt tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, đối tượng 4 năm 2020.

Sư đoàn bộ binh 3 tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, đối tượng 4 năm 2020

Trong thời gian học tập 3 ngày, 200 học viên thuộc 4 lớp (3eBB và lớp của khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn) được nghiên cứu 9 chuyên đề cơ bản như: quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh Nhân dân trong tình hình mới; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới,  biển,  đảo Việt Nam trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh…

Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Mạnh - Sư đoàn trưởng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Thượng tá Trần Xuân Mạnh - Sư đoàn trưởng nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên nhằm trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học.

Quốc Cường